www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临70周年校庆专栏 www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临南校区 www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临西校区 石门校区 润德校区 www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临校友录 www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临心欣家园 防范非法集资
www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临 微博
www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临校友录

说明

.www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临校友会 保证您的信息安全、保密。

.带*号的为必填项。

.文本信息提交后,您还可以选择提交照片,照片文件应为jpg格式,并且小于150K。

1.基本情况
*姓名:
*性别: 男  
*出生年月: 月*
*毕业年月: 月*
*学段: 高中   初中
*毕业班级:
*班主任1:
班主任2:
*初中毕业学校:
*初中班主任:
2.通讯
*现工作单位:
*现居住城市:
*联系电话1:
联系电话2:
*通讯地址:
*邮编:
Email:
3.毕业后经历
 
(150字以内。)
4.需要校友会提供哪些服务
 
(150字以内。)
5.您所了解的其他同学情况
 
(150字以内。)
6.对母校www.itb18.com-www.itb90.com-通博娱乐官网欢迎您光临的留言
 
(150字以内。)

验证码:* 1+1 等于